Deerns

Over Deerns Nederland

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in ad­vies, ont­werp en uit­voe­rings­be­ge­lei­ding op het vlak van in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca, ener­gie­voor­zie­ning en duur­zaam­heid. On­ze ex­per­ti­ses dra­gen bij aan duur­za­me, in­tel­li­gen­te en toe­komst­be­sten­di­ge ge­bou­wen die doen waar­voor ze be­doeld zijn.

On­ze ex­perts ken­nen de uit­da­gin­gen waar on­ze op­dracht­ge­vers mee te ma­ken heb­ben. In de mark­ten waar­in we ac­tief zijn, met na­me clean tech­no­lo­gy, da­ta­cen­ters, ge­zond­heids­zorg, lucht­ha­vens en vast­goed, we­ten we wat er speelt én wat er no­dig is om tot een suc­ces­vol­le op­los­sing te ko­men. We zijn in staat snel tot een pas­send ad­vies en ont­werp te ko­men, kun­nen bouw­be­ge­lei­ding van in­stal­la­ties ver­zor­gen en le­ve­ren na­zorg. Zo­dat er uit­ein­de­lijk ge­bou­wen ont­staan die wer­ken voor men­sen.

Actief in de volgende thema’s:

 • Advies (Techniek/Beleid/Subsidies/Vergunningen)
 • Project Management
 • Techniek: Productie (Elektrolyse/etc.)
 • Techniek: Distributie (Leidingwerk/Appendages/Tankstation/etc.)
 • Techniek: Opslag (Fles/Tank/Trailer/etc.)
 • Techniek: Gebruik (Brandstofcel/Industrie/Mobiliteit/etc.)
 • Techniek: O&M (Onderhoud/Beheer/Meten)
 • Bedrijfsnaam: Deerns
 • Adres: Anna van Buerenplein 21F
 • Postcode: 2595 DA
 • Plaats: Den Haag
 • Contactpersoon: Richard Striekwold
 • E-mail: richard.striekwold@deerns.com

nwba lang logo wit

Nederlandse Waterstof en
Brandstofcel Associatie

 info@nwba.nl

Leden

Direct contact